مشاوره برندینگ

پکیج CIP

تومان 1,500,000 ماهیانه
 • تدوین گانت چارت زمانی
 • تدوین استراتژی
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
اقتصادی

پکیج VIP

تومان 2,500,000 ماهیانه
 • تدوین گانت چارت زمانی
 • تدوین استراتژی
 • تحلیل رقبا
 • آنالیز وضعیت موجود
 • آنالیز تبلیغات و اقدامات
 •  
 •  

پکیج VVIP

تومان 3,500,000 ماهیانه
 • تدوین گانت چارت زمانی
 • تدوین استراتژی
 • تحلیل رقبا
 • آنالیز وضعیت موجود
 • آنالیز تبلیغات و اقدامات
 • سیستم‌سازی و منابع انسانی
 • تنظیم دستورالعمل و قراردادها
پیشنهادی