خدمات

CIP

VIP

VVIP

عارضه‌یابی سازمانی

*

*

*

توصیف کسب‌وکار

*

*

*

تحلیل وضعیت فعلی

*

*

*

تحلیل SWOT

*

*

*

تحقیقات بازار

*

*

*

آنالیز رقبا

*

*

*

طراحی بوم کسب‌وکار

*

*

*

تعریف نیازها

*

*

*

بودجه بندی

*

*

*

برنامه‌ریزی سوددهی

*

*

*

تعیین کانال‌های ارتباط با مشتری (CRM)

*

*

بررسی سهم بازار

*

*

تعیین اهداف

*

*

تدوین استراتژی مدیریتی

*

*

تدوین استراتژی خدمات

*

*

تدوین چهارچوب منابع انسانی

*

*

تست شخصیت‌شناسی پرسنل و مدیران

*

*

تعیین استراتژی قیمت‌گذاری

*

*

تعیین کانال‌های درآمدی

*

*

تدوین برنامه اجرایی

*

*

تدوین استراتژی تبلیغات

*

*

تدوین استراتژی مارکتینگ

*

پیاده‌سازی سیستم بازاریابی نوین (RSTPMMIC)

*

تدوین چارت سازمانی

*

اجرای برنامه EEM

*

تعیین پلن جذب سرمایه

*

تدوین برنامه توسعه

*

پیشبینی ریسک‌

*

مدیریت 5S

*

طراحی قیف فروش

*

تعرفه

30 میلیون تومان

50 میلیون تومان

70 میلیون تومان