یکی از مهمترین کانال های ارتباط دهنده برند با مخاطبین، آیتم های انگیزشی و هدایای خاص تبلیغاتی است. ما به کارفرمایان کمک می کنیم با بودجه بندی صحیح امکان ارائه هدایای خاص را در کنار برنامه سازی برای سایر کانال های ارتباطی برند عملی سازند.

ادامه مطلب